top of page

برای اینکه تعریف دقیقی از سواد و مهارتهای دیجیتال ارائه دهیم، ابتدا باید بدانیم که این موضوع درباره چیست و اینکه چرا افراد با هر سطح دانش و تجربه لازم است در آن نیز مهارت داشته باشند.

 سواد دیجیتال افراد، موضوعی پیچیده است که نباید آن را دستِ کم گرفت و به اشتباه، فکر کنیم که با آن، تنها می‌توانیم از روی کامپیوتر و ابزارهای دیجیتال چیزهایی رو پیدا کرد و خواند.

تعریف ساده‌ای که توسط دانشگاه کُرنل در این خصوص ارائه شده است، سواد دیجیتالی را به عنوان توانایی برای پیدا کردن، ارزیابی، به‌کارگیری، به اشتراک‌گذاری و ایجاد محتوا با استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت معرفی می‌نماید.

(digitalliteracy.cornell.edu)

bottom of page